Skriv ut

Utvecklingsbidrag (2024)

Övriga bidrag


Ansökan kräver följande dokument: Ekonomisk redovisning

Syftet är att stimulera utveckling av nya eller befintliga verksamheter, arrangemang och
aktiviteter.

Exempel på verksamheter och målgrupper som föreningar kan söka bidrag för:
• Ökad jämställdhet
• Ökad integration och mångfald
• Ekonomiskt resurssvaga barn och ungdomar
• Ökad folkhälsa för alla åldersgrupper
• Insatser kring HBTQ-frågor
• Nyskapande verksamhet
• Verksamhet för personer med funktionsvariationer
• Att behålla barn och ungdomar inom föreningslivet
• Projekt som initieras, planeras och genomförs av, för och med unga.

Bidraget betalas ut i efterskott efter redovisning av projekt. I undantagsfall kan utbetalning ske i
förväg. Redovisning ska skickas in senast två månader efter avslutat projekt.

Ansökan görs när som helst under året. Ansökan med projektbeskrivning och ekonomisk
plan lämnas in i god tid. Beslut tas enligt gällande delegationsordning. Ansökan behandlas
skyndsamt men i vissa fall krävs politiskt beslut beroende på det ansökta beloppets storlek
och då tar behandlingen något längre tid.

Föreningen kan få stöd för samma projekt max tre år i följd.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in